นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามีนโยบายและมาตรการเข้มงวดในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกคน

ในการให้บริการเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ เราจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 1. การให้บริการ: เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารและให้บริการคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การยืนยันตัวตนและพิสูจน์ทราบลูกค้า: เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและป้องกันการฉ้อโกง
 3. วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลการยืนยันตัวตน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ประวัติการทําธุรกรรม
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ประวัติการวางเดิมพัน การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามความยินยอมเป็นกรณีไป

เราจะดําเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเคร่งครัดตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องและใช้งานอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูล

เพื่อให้การให้บริการเว็บไซต์สล็อตออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการฉ้อโกง เราจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้:

 1. การยืนยันตัวตนและพิสูจน์ทราบลูกค้า: เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและป้องกันการฉ้อโกง
 2. การให้บริการสมาชิกและประสบการณ์ที่ดี: เพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการและประสบการณ์ที่ดีแก่คุณ
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ: เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการ
 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง: เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต
 5. การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก: เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณ
 6. การปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย: เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

มาตรการในการปกป้องข้อมูลของสมาชิกทุกคน

เราตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราจึงได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้:

 1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. การเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการจัดเก็บและการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
 3. ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. มีมาตรการป้องกันการบุกรุกระบบและการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล
 5. ทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย

ด้วยความมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่สำคัญ ดังนี้:

 1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเรา
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
 3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. สิทธิในการขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 5. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 6. สิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการใช้สิทธิต่างๆ เหล่านี้ คุณสามารถติดต่อมาเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง